ارسال مقاله

                                                          راهنماي تهيه و تنظيم مقالات
الف) شرايط عمومي

1. مقالات ارسالي بايد برخوردار از صبغه تحقيقي ـ تحليلي، ساختار منطقي، انسجام محتوايي، و مستند و مستدل بوده با قلمي روان و رسا به زبان فارسي نگارش يافته باشند.
2. مقالات ارسالي بر روي يك صفحه A4 با فاصله 1 سانتيمتر بين سطور (حتي‏الامكان تايپ شده با قلم لوتوس 14 در محيط WORD همراه با CD) به دفتر مجله ارسال شود و يا فايل آن از طريق رايانامه به نشاني اينترنتي مجله: pazhuhesh@qabas.net ايميل گردد.
3. حجم مقالات حداكثر در 30 صفحه (300 كلمه‏اي) تنظيم شود. از ارسال مقالات دنباله‏دار جدا اجتناب نماييد.
4. مشخصات كامل نويسنده شامل: نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي / تحصيلات، نشاني كامل پستي، نشاني صندوق الكترونيكي، شماره تلفن تماس، شماره دورنگار، مؤسسه علمي وابسته، همراه مقاله ارسال شود.
5. مقالات ارسالي نبايد قبلاً در نشريات داخلي و يا خارجي و يا يه به عنوان بخشي از يك كتاب چاپ شده باشند. و نيز همزمان براي چاپ به ساير مجلات علمي ارسال نشده باشند.
6. از ارسال مقالات ترجمه شده خوداري نماييد. نقد مقالات علمي و يا آثار و كتاب‌هاي منتشر شده، كه حاوي موضوعات بديع يا نكات علمي ويژه، كه با مقتضيات و نياز جامعه علمي تناسب داشته باشد، امكان چاپ دارند. البته، چاپ مقالات پژوهشي و تأليفي بر اين گونه مقالات اولويت خواهد داشت.
ب) نحوه تنظيم مقالات
مقالات ارسالي بايد از ساختار علمي برخوردار باشند؛ يعني داراي عنوان مشخصات نويسنده، چكيده، كليدواژه‏ها، مقدّمه، بدنه اصلي، نتيجه و فهرست منابع باشند.
1. چكيده: چكيده فارسي مقاله (به همراه چكيده انگليسي) 150 -170 كلمه تنظيم گردد و به اختصار شامل: بيان مسئله، هدف پژوهش، روش و چگونگي پژوهش و اجمالي از يافته‏هاي مهم پژوهش باشد. در چكيده از طرح فهرست مباحث يا مرور بر آنها، ذكر ادلّه، ارجاع به ماخذ و بيان شعاري خودداري گردد.
2. كليدواژه‏ها: شامل حداكثر 7 واژه كليدي مرتبط با محتوي كه ايفاكننده نقش نمايه موضوعي مقاله باشد.
3. مقدمه: در مقدّمه مقاله، مسئله تعريف، به پيشينه پژوهش اشاره، ضرورت و اهميت پژوهش طرح، جنبه نوآوري بحث، سؤالات اصلي و فرعي، تصوير اجمالي ساختار كلي مقاله بر اساس سؤالات اصلي و فرعي مطرح و مفاهيم و اصطلاحات اساسي مقاله تعريف گردد.
4. بدنه اصلي: در سامان‏دهي بدنه اصلي مقاله لازم است:
الف. ماهيت، ابعاد و زواياي مسئله خوب توصيف و تحليل شود.
ب. آراء و ديدگاه‏ها، به همراه ادلّه آنها به طور مستند بيان، تجزيه و تحليل گردد.
ج. نظريات رقيب، به طور مستدل نقد و ارزيابي شود.
د. نظريه مقبول ابداع يا اختيار و سپس، تبيين و توجيه كافي از آن به عمل آيد.
5. نتيجه گيري: نتيجه بيانگر يافته‏هاي تفصيلي تحقيق است كه به صورت گزاره‏هاي خبري موجز بيان مي‏گردد. از ذكر بيان مسئله، جمع‏بندي، مباحث مقدّماتي، بيان ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذكر مثال يا مطالب استطرادي در اين قسمت خودداري شود.
6. فهرست منابع: اطلاعات كتاب‌شناختي كامل منابع و ماخذ تحقيق (اعم از فارسي، عربي، و لاتين) در انتهاي مقاله براساس شيوه زير آورده مي شود:
نام و نام خانوادگي نويسنده، نام كتاب،(مترجم) محل نشر، سال نشر، تعداد مجلدات،‌شماره جلد، شماره صفحه.
د). يادآوري
1. حق رد يا قبول و نيز ويرايش مقالات براي مجله محفوظ است.
2. مجله حداكثر پس از دو ماه از دريافت مقاله، نتيجه پذيرش يا عدم پذيرش را به نويسنده اطلاع خواهد داد.
3. حق چاپ مقاله پس از پذيرش براي مجله محفوظ وامكان نقل مطالب در جاي ديگر با ذكر نشاني نشريه بلامانع است.
4. مطالب مقالات مبين آراء نويسندگان آنهاست و مسئوليت آن نيز بر عهده آنهاست.
5. مقالات دريافتي، نرم‏افزارها، و... در صورت تأييد يا عدم تأييد بازگردانده نمي ‏شود.

* اسامي فايلهاي ارسالي بايد به صورت حروف انگليسي باشد؛ در غير اينصورت مقاله شما دريافت نخواهد شد.