راهنمای اشتراک

راهنماي اشتراک

براي دريافت فايل چايي به صورت PDF اينجا کليک کنيد

راهنماي اشتراك نشريات تخصصي ـ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

1. اشتراك به صورت آبونمان پذيرفته مي‌شود؛

2. در صورت تمايل به اشتراك وجه اشتراك را به حساب 0105973001000 به نام مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌قدس‌سره واريز و اصل فيش بانكي يا فتوكپي آن را به همراه فرم اشتراك و مشخصات كامل خود به نشاني مجله ارسال نماييد؛

3. در صورت تغيير نشاني، اداره نشريات تخصصي را از نشاني جديد خود مطلع نماييد؛

4. كليه مكاتبات خود را با شماره اشتراك مرقوم فرماييد؛

5. بهاي اشتراك خارج از كشور با احتساب هزينه پست سالانه 20 دلار و يا معادل آن مي‌باشد؛

6. لطفاً در ذيل نوع نشريه و مبلغ واريزي و نيز مدت اشتراك خود را مشخص فرماييد.

فروشگاه الكترونيك http://eshop.iki.ac.ir

رديف

عنوان نشريه

رتبه

يك‌ساله(ريال)

تك‌شماره(ريال)

 1.  

دو فصل‌نامه «معرفت اقتصاد اسلامي»

علمي ـ پژوهشي

70.000

35.000

 1.  

دوفصل‌نامه «تاريخ اسلام در آينه پژوهش»

علمي ـ پژوهشي

70.000

35.000

 1.  

دوفصل‌نامه «قرآن شناخت»

علمي ـ پژوهشي

70.000

35.000

 1.  

دوفصل‌نامه «معرفت سياسي»

علمي ـ پژوهشي

70.000

35.000

 1.  

دوفصل‌نامه «معرفت كلامي»

علمي ـ پژوهشي

70.000

35.000

 1.  

فصل‌نامه «روان‌شناسي و دين»

علمي ـ پژوهشي

140.000

35.000

 1.  

فصل‌نامه «معرفت اديان»

علمي ـ پژوهشي

140.000

35.000

 1.  

فصل‌نامه «معرفت فرهنگي‌اجتماعي»

علمي ـ پژوهشي

140.000

35.000

 1.  

فصل‌نامه «معرفت فلسفي»

علمي ـ پژوهشي

140.000

35.000

 1.  

دوفصل‌نامه «اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي»

علمي ـ پژوهشي

70.000

35.000

 1.  

دوفصل‌نامه «اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي»

علمي ـ ترويجي

70.000

35.000

 1.  

دوفصل‌نامه «معارف عقلي»

علمي ـ ترويجي

70.000

35.000

 1.  

دوفصل‌نامه «معرفت اخلاقي»

علمي ـ ترويجي

70.000

35.000

 1.  

ماهنامه «معرفت»

علمي ـ ترويجي

420.000

35.000

 1.  

دوفصل‌نامه «عيار پژوهش در علوم انساني»

علمي ـ تخصصي

70.000

35.000

 1.  

دوفصل‌نامه «حكمت عرفاني»

علمي ـ تخصصي

70.000

35.000

 1.  

دوفصل‌نامه «معارف منطقي»

علمي ـ تخصصي

70.000

35.000

 1.  

دوفصل‌نامه «انديشه‌هاي حقوق عمومي»

علمي ـ تخصصي

70.000

35.000

 1.  

فصل نامه«پويشي در علوم انساني»

علمي ـ تخصصي

140.000

35.000

 

نام نشريه:..........................................................................................و.......................................................و..........................................و.............................................

مدت اشتراك:....................................................................................و.....................................................و..........................................و..............................................

مبلغ واريزي:.......................................................................................و.....................................................و.........................................و..............................................

فرم درخواست اشتراك

اينجانب:.................................................................................................. استان:........................................................ .شهرستان..........................................
خيابان /. كوچه./ پلاك:.................................................................................................................................................................................................................
كد پستي:.......................................................صندوق پستي:............................................تلفن: (ثابت)......................................(همراه).................................09
متقاضي دريافت مجله / مجلات فوق مي‌باشم.

لطفا از شماره‌هاي ذكر شده مجلات به مدت................................................................................................................................به آدرس فوق ارسال فرماييد.

در ضمن فيش بانكي به شماره: ..................................................................مبلغ:.......................................................................ريال به پيوست ارسال مي‌گردد.

امضا

 

http://eshop.iki.ac.ir