جايگاه و قلمرو پژوهش كيفي؛ نقد و بررسي

سال چهارم، شماره دوم، پياپي 8، بهار و تابستان 1393

محمد فولادي / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                         fooladi@iki.ac.ir

دريافت: 1/3/1393 ـ پذيرش: 16/7/1393

چكيده

اين پژوهش با رويكرد نظري و تحليل اسنادي به بررسي جايگاه، ويژگي ها، قلمرو، تكنيك، روش، معايب و مزاياي پژوهش هاي كيفي مي پردازد. تنوع موضوعات و مسائل در تحقيقات اجتماعي، موجب شده است تا محققان روش هاي گوناگوني را با هدف كاهش ضريب خطاي اين پژوهش ها، تجربه كنند. ازاين رو، روش هاي پژوهش مختلفي بوجود آمده است و هر يك در نوعي از تحقيقات كاربرد دارند. يكي از اين  روش هاي پژوهش، پژوهش كيفي است. اين مقاله، با بررسي پژوهش هاي كيفي، بر اين باور است كه در بسياري از موضوعات و مسائل، چاره اي جز بهره گيري از روش هاي كيفي نيست. در برخي موارد، پژوهش هاي كمي كاربرد دارند، اما در موضوعات بسياري چاره اي جز بهره گيري از روش هاي كيفي وجود ندارد. هر چند اين پژوهش ها برخوردار مزاياي بسياري است، اما داراي معايبي نيز هست. اين مقاله، به بررسي روش هاي پژوهش كيفي و ارزيابي آن مي پردازد.

كليدواژه ها: پژوهش، روش كيفي، قلمرو پژوهش كيفي، تكنيك، جمع آوري اطلاعات.