مسئله يابي پژوهش؛ ضرورتي انكارناپذير در پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي

سال چهارم، شماره دوم، پياپي 8، بهار و تابستان 1393

زهره نگهبان / دانشجوي كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد          znegahban@ymail.com

طاهره جاويدي كلاته جعفرآبادي / دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد                                             

محمدرضا آهنچيان / دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد                                                                  

دريافت: 19/3/1393 ـ پذيرش: 17/7/1393

چكيده

«پايان نامه» حاصل همه تلاش و به نوعي معرف توانايي هاي دانشجويان و بهترين موقعيت براي افزودن بر دانسته ها و بالا بردن توانايي ها و قابليت هاي آنان است. يكي از دغدغه هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي، انتخاب موضوع پژوهش براي نگارش پايان نامه است. اين انتخاب، تصميمي مهم و سرنوشت ساز است؛ چراكه ميزان موفقيت دانشجويان اين مقاطع، به نحو قابل توجهي به اين انتخاب وابسته است. انتخاب موضوع پايان نامه، از مهم ترين و دشوارترين مرحله كار مي باشد. موضوع خوب، مي تواند انگيزه بخش باشد. ازآنجاكه پايان نامه در آخر هر دوره تحصيلي انجام مي شود و دانشجويان در تكاپوي شركت در آزمون ورودي دوره بعد هستند، در بسياري از موارد، پايان نامه ها تحت تأثير تعجيل و بي رغبتي دانشجويان قرار مي گيرد. در اكثر پايان نامه هاي انجام شده با مسئله سازي در پژوهش مواجه هستيم. درحالي كه تحقيق و پژوهش براي يافتن حقيقت و امري مجهول است. اين پژوهش، به بررسي معيارهاي مسئله پژ‍وهشي مناسب و راهكارهايي براي بهبود و تسهيل امر مسئله يابي مي پردازد.

كليدواژه ها: پژوهش، مسئله يابي، تحصيلات تكميلي، پايان نامه.