عوامل مؤثر بر انتخاب موضوع پايان نامه دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه فردوسي مشهد

سال پنجم، شماره دوم، پياپي 10، بهار و تابستان 1395

زهره نگهبان / دانشجوي کارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد                                  znegahban@ymail.com

طاهره جاويدي کلاته جعفرآبادي / دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد                                              tjavidi@um.ac.ir

محمدرضا آهنچيان / دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد

دريافت: 20/02/1395 ـ پذيرش: 18/07/1395

چکيده

اولين شرط دستيابي به حداکثر کارايي پايان نامه دانشجويان، انتخاب موضوع  هاي مناسب براي اين تحقيقات است. اين پژوهش با روش توصيفي  ـ تحليلي و اسنادي و پيمايشي و با هدف شناسايي عوامل مؤثر بر انتخاب موضوع پايان نامه دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد انجام شده است. جامعه آماري شامل کليه دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه فردوسي مشهد است که به روش سهميه بندي، تعداد 286 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقيق، پرسش نامه محقق ساخته است که بر اساس مقياس ليكرت در نظر گرفته شد. روايي پرسش نامه توسط پنج نفر از استادان حوزه روش تحقيق تأييد و پايايي آن با استفاده از همساني دروني آلفاي کرونباخ 0.82 احراز گرديد. نتايج به دست آمده از تحليل عاملي نشان داد که پنج دسته از عوامل شامل محيط و امکانات دانشگاه، علاقه شخصي دانشجو، زمان و سهولت دسترسي به منابع، ارتباط با سازمان ها و تعلق مکاني، در انتخاب موضوع پايان نامه دانشجويان مؤثر بودند که در بين اين عوامل، محيط و امکانات دانشگاه بيش ترين تأثير را داشته است. همچنين نتايج تحقيق بيانگر اين است که دانشجويان در مرحله انتخاب موضوع، کمتر به مسائل و نيازهاي جامعه توجه داشته اند.

کليدواژه ها: انتخاب موضوع، پايان نامه، تحصيلات تکميلي، دانشگاه فردوسي مشهد.