واكاوي نظريه در اقتصاد رايج و اقتصاد اسلامي

سال ششم، شماره اول، پياپي 12، پاييز و زمستان 1394

مهدي خطيبي/ استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     m.kh47@yahoo.com
‌دريافت: 24/04/1397 - پذيرش: 2/10/1397
چکيده
قوام هر علمي، به نظريات مطرح شده در آن وابسته است و اصولاً نمي‌توان علمي را يافت که مشتمل بر نظريه نباشد. با اين حال، تا کنون تعريف مشخصي از نظريه، که مورد اتفاق همه باشد، ارائه نشده است. واکاوي ماهيت نظريه در هر علمي، بخشي از روش شناسي آن علم است و اهميت آن از اين جهت است که در علوم نو بنياد، همچون اقتصاد اسلامي، لازم است همزمان با رشد علم، مباحث روش‌شناسي نيز دنبال شود تا مسير رشد علم به انحراف کشيده نشود. در اين مقاله، ماهيت نظرية اقتصادي در اقتصاد رايج و اقتصاد اسلامي و ويژگي‌هاي آن، به روش تحليلي - توصيفي مورد ارزيابي گرفته است. علاوه بر تعريف به انواع نظريه، کارکرد و گسترة آن و همچنين، ويژگي‌هاي نظريه در اقتصاد اسلامي پرداخته خواهد شد. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه نظريه‌پردازي در اقتصاد شامل مکتب، نظام و تحليل اقتصادي مي‌شود. نظريه مي‌تواند اثباتي يا هنجاري يا تجويزي باشد و همچنين، کارکردهايي چون توصيف، تبيين، پيش بيني، و هدايت و راهنمايي داشته باشد.
کليدواژه‌ها: نظريه، نظريه اقتصادي، نظريه اقتصاد اسلامي، اقتصاد رايج، اقتصاد اسلامي