روش تحقيق اقدام پژوهي در علوم اجتماعي

سال ششم، شماره اول، پياپي 12، پاييز و زمستان 1394

اصغر اسلامي تنها/‌ عضو هيأت علمي دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام     islamitanha@yahoo.com
نعمت‌الله کرم‌اللهي‌/ دانشيار گروه جامعه شناسي دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام    n.karamollahi@gmail.com
‌دريافت: 29/12/1397 - پذيرش: 17/02/1397
چکيده
اقدام‌پژوهي يا تحقيق در عمل، يکي از روش‌هاي تحقيق کيفي است. در اين رويکرد، پژوهش‌گر يا متقاضي تغيير‌ و تحول‌، مسئله يا مشکل را شناسايي مي‌کند و براي حل آن، يا ايجاد تغيير در آن‌، به‌طور دقيق اطلاعاتي را جمع‌آوري مي‌کند. سپس، به اقدام مناسب مبادرت مي‌ورزد و از نتايج اقدام، ارز‌يابي به‌‌عمل مي‌آورد. به همين دليل، اقدام‌‌پژوهي به‌عنوان روشي براي رشد کارکنان، در حين خدمت شناخته شده است. در اين مقاله، ابتدا پيشينه اين روش پژوهشي‌، و سپس تعريف، تبيين جايگاه آن در ميان ساير روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي بيان شده و در ادامه، به مقايسه آن با ساير روش‌ها، قابليت‌ها و محدوديت‌هاي اين شيوه پژوهشي‌، فرايند و چرخه اقدام‌پژوهي و گستره و اهداف آن پرداخته مي‌شود.
کليد‌واژه‌ها: اقدام‌پژوهي، پژوهش کيفي، پزوهش در عمل، روش علوم اجتماعي.