روش‌ها و ملاك‌هاي تدوين فقه‌الحديث كليني در الكافي

سال ششم، شماره اول، پياپي 12، پاييز و زمستان 1394

محسن پورمحمد/ استاديار دانشگاه علوم پزشکي گيلان     mpm_66@yahooi.com
حميد کوه‌پيما/ دکتراي علوم قرآن و حديث دانشگاه کاشان    hamidkoohpeyma@gmail.com
‌دريافت: 13/06/1397 - پذيرش: 10/10/1397
چکيده
محمدبن يعقوب کليني، اولين محدثي است که با توجه ويژه به علم دراية‌الحديث، کتاب «‌الکافي» را تدوين کرد. روش کليني، به‌عنوان مدون فقه‌الحديث در عصر شکل‌گيري مجامع روايي، به‌گونه‌اي بود که در جامع روايي الکافي با کاربرد اصول فقه‌الحديث، با توجه به ابتدائي بودن اين علم، توانست به بهترين شکل ممکن، اصول نانوشته درايت‌الحديث را به‌کار گيرد؛ اصولي که مورد توجه کليني قرار گرفت. به شکل‌هايي همچون چگونگي اجابت درخواست، فردي، براي تدوين جامع حديثي، ملاک‌هاي شناحت حديث صحيح از سقيم، تبويب، نام‌گذاري و نوع چيدمان روايات‌، مدت زمان تدوين، بيان برخي ابواب، تدوين کافي به‌ترتيب اعتبار بيان هر روايت در مدلول خود، به ترتيب روايات باب، تنظيم و تبويب روايات بر اساس موضوع خاص، تحليل برخي روايات، توضيح مشکلات برخي احاديث، به‌همراه رفع تعارض‌هاي احتمالي و بررسي سند روايت را در جاي جاي جامع روايي وي خود‌نمايي مي‌كند. که مجموع عنوان قواعد فقه‌الحديث، در روش و محتوا به عنوان «فقه‌الحديث» قابل ارايه و استفاده است.
كليدواژه‌ها: فقه‌الحديث، کليني، الکافي،اجماع، تسليم، عقلو.