پژوهش‌روايي در تعليم و تربيت

سال ششم، شماره اول، پياپي 12، پاييز و زمستان 1394

خالد غفوري/ دانشجوي دکتري مديريت آموزشي، دانشگاه اصفهان     khledghafori@edu.ui.ac.ir
احمد‌رضا نصر/ استاد گروه علوم تربيتي دانشگاه اصفهان     arnasr@edu.ui.ac.ir
فريد غفوري/ کارشناسي ارشد مديريت ورزشي، دانشگاه پيام نور تهران    faridchmail.ir
‌دريافت: 23/01/1397 - پذيرش: 17/05/1397
چکيده
اين پژوهش، با هدف فراهم آوري و طبقه‌بندي مجموعه‌اي از اطلاعات براي دست‌يابي به چارچوبي از پژوهش روايي، در تجربه‌هاي آموزشي و تربيتي صورت گرفته است. پيچيدگي‌هاي موجود در تجربه‌هاي آموزشي و تربيتي، به ندرت در پژوهش‌ها نمايان مي‌شود. روايت‌پژوهي به‌عنوان يک روش تحقيق کيفي، پي بردن به اين پيچيدگي‌ها و نزديک شدن به مشکلات نظري و عملي در آموزش و پرورش را ممکن مي‌سازد. يادگيري از تجربه‌ها و انتقال آن به ديگران، لازمة امر آموزش و پرورش است که اين مهم نيز انجام پژوهش‌هايي نظير درس پژوهي، اقدام‌پژوهي و روايت پژوهي را ضروري مي‌سازد. در روايت‌پژوهشي، افراد تجربه‌هاي خود از پديدة مورد پژوهش را به‌صورت حکايت بيان مي‌کنند و پژوهشگر رخدادهاي حکايت را معنايابي مي‌کند. با توجه به اهميت و ضرورت روايت‌پژوهي در آموزش و پرورش، اين پژوهش درصد است تا با استفاده از يک مطالعه تفسيري، به توصيف روايت‌پژوهي پرداخته، به نقش روايت پژوهي در تعليم و تربيت اشاره کرده، و با ارائه دو نمونه از پژوهش‌هاي روايتي، چارچوبي براي انجام پژوهش روايي در تعليم و تربيت به دست دهد.
کليدواژه‌ها‌: پژوهش، روايت‌پژوهي، تعليم و تربيت.