روش‌شناسي قوم‌نگاري آموزشي با رويكردي به تجارب؛ مدرسة «اميد» روستاي آكامپالاي اوگاندا

سال ششم، شماره اول، پياپي 12، پاييز و زمستان 1394

سيف‌اله فضل‌الهي قمشي/ استاديار گروه «علوم تربيتي»، دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد قم     mehdy.u@gmail.com
مهدي يوسفي/دكتري فلسفه تعليم و تربيت گروه علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامي- واحد قم     mehdy.u@gmail.com
‌دريافت: 16/04/1397 - پذيرش: 19/09/1397
چکيده
«قوم‌نگاري» يکي از روش‌هاي پژوهش کيفي است که از گذشته کاربردهاي فراوان و در علوم انساني، استفاده‌هاي گسترده‌اي داشته است تا پژوهش‌هايي ژرف و عميق در حوزه اين علوم انجام گيرد. اين روش پژوهش، بر اساس درگيري مستقيم و بسيار نزديک با موضوعات مورد پژوهش و کسب اطلاعات دست اول و خالص از اين موضوعات بنا شده و بر حضور پررنگ پژوهشگر در ميانة ميدان تأکيد دارد. اين روش کيفي پژوهش، به تبيين پيچيده‌ترين موضوعات فرهنگي، اجتماعي، آموزشي و ديني، ريشه‌يابي مشکلات پنهان در کلاس‌هاي درس و دلايل زيرساز اين مشکلات با استفاده از «قوم‌نگاري» و... مي‌پردازد از ‌اين ‌رو، پژوهشگر دغذغه‌هاي پژوهشي خود را در کشوري آفريقايي و در سر کلاس يکي از روستاهاي اين کشور پي گرفته، با استفاده از «قوم‌نگاري» به ترسيم کلاس‌هاي درس اين مدرسه و جريان آموزشي رايج در آن پرداخته است. نتايج حاصل از اين پژوهش بيانگر فرهنگ خاص حاکم بر اين مدرسه و روستاهاي اطراف آن و بيانگر اين است که فرهنگ آموزشي هر مدرسه‌اي ممکن است به شدت وابسته به زمينة خاص آن جامعه و فرهنگ بوده و با ديگر مناطق تفاوت داشته باشد.
كليدواژه‌ها: قوم‌نگاري، پژوهش کيفي، مدرسة «اميد»، روستاي آکامپالا، اوگاندا.