چالش چارچوب نظري در اقتصاد اسلامي

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 14، پاييز و زمستان 1395

سجاد سيفلو/ دكتري مديريت قراردادهاي بين‌الملل نفت و گاز، دانشگاه امام صادق عليه السلام     seiflou@isu.ac.ir
دريافت: 08/10/1397 - پذيرش: 29/02/1398
چکيده
آنچه نظريه علمي را از ساير روش‌هاي کسب دانش متمايز مي‌کند، به کاربردن روش علمي براي دستيابي به دانش است. چارچوب نظري، يکي از مهم‌ترين اجزاي يک تحقق علمي است. در اقتصاد اسلامي، چارچوب نظري پذيرفته‌شده عمومي، تقريباً وجود ندارد. فقدان چارچوب نظري براي اقتصاد اسلامي و استفاده از چارچوب‌هاي اقتصاد متعارف بازي، در زمين اقتصاد متعارف است. در اين مقاله، ضمن تبيين روش تحقيق در علوم متعارف و بيان جايگاه چارچوب نظري در آن، چالشي که اقتصاد اسلامي به دليل قرار گرفتن در آن،‌ توفيق اندکي براي تبديل شدن به يک رشته و پارادايم علمي داشته، بررسي شده است. براي آزمون تجربي نيز دو مجله «اقتصاد اسلامي» و «مطالعات اقتصاد اسلامي» انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته‌اند. هرچند مطالعه موردي 62 مقاله اين دو نشريه به صراحت فرضيه تحقيق مبني بر فقدان چارچوب‌هاي نظري در تحقيق‌هاي اقتصاد اسلامي را نمي‌تواند تأييد نمايد. ولي‌ بيانگر کاستي‌هاي اساسي در نحوه کاربست چارچوب نظري، در تحقيق‌هاي مربوط به اقتصاد اسلامي است. کمتر از يک چهارم مقاله‌هايي که داراي چارچوب نظري تصريح شده بودند، مبتني بر چارچوب‌هاي نظري اسلامي بودند.
كليد‌واژه‌ها: روش‌تحقيق، چارچوب نظري، اقتصاد اسلامي، مطالعه موردي، پارادايم علمي.