روش‌شناسي قوم‌نگاري آموزشي بر اساس تجارب مدرسه نور‌ در روستاي اوريري كنيا

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 14، پاييز و زمستان 1395

سيف‌اله فضل الهي قمشي/ استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم     azlollahigh@qom-iau.ac.ir
مهدي يوسفي/ گروه علوم تربيتي، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامي، قم، ايران     Mahdi.u@gmail.com 
دريافت: 15/07/1397 - پذيرش: 02/11/1397
چکيده
قوم‌نگاري، يکي از پژوهش‌هاي کيفي است که در طول سال‌هاي گذشته، طرفداران فراواني يافته و به دليل اطلاعات ژرف و گسترده‌اي که پيرامون محيط مورد بررسي خويش فراهم مي‌سازد، در زمينه‌هاي گوناگون پژوهش‌هاي انساني، همچون علوم اجتماعي، ديني، آموزشي، بررسي و آسيب‌شناسي‌هاي فرهنگي و... مورد استفاده قرار گرفته است. اين تأثيرگذاري تا حدي است که برخي پژوهشگران، «قوم‌نگاري» را به عنوان معادلي براي رويکرد کيفي پژوهش نام برده‌اند. اين‌گونه پژوهش کيفي، که بر اساس بودن در محيط واقعي پژوهش و ارتباط نزديک با محيط پژوهش، بنا نهاده شده است، مي‌تواند تصويري کلي و همه جانبه از سوژه مورد پژوهش فراهم آورد و لايه‌هاي پنهان و کشف نشده موضوع را آشکار گرداند. در اين پژوهش، پژوهشگران ‌با استفاده از روش قوم نگاري به بررسي و واکاوي يکي از مدارس ابتدايي در يکي از روستاهاي کنيا با نام اوريري پرداخته و به قوم نگاري کلاس‌ها، معلمان و دانش آموزان اين مدرسه پرداخته‌اند. نتايج پژوهش بيانگر اين است که مدارس ابتدايي کنيا بر اساس ارتباط نزديک معلم و شاگرد و بدون ابزارهاي نوين رسانه‌اي شکل مي‌گيرند. در اين ميان، مدرسه و فرهنگ حاکم بر آن، به شدت با اوضاع اجتماعي و فرهنگ حاکم بر جامعه ارتباط داشته و از آن متأثر است. به گونه‌اي که ميزان ثروت، فقر، مشکلات، بزهکاري، جرم، تقاضا و يا عدم تقاضا براي مدرسه رفتن در جامعه و خانواده‌ها، بر مدرسه و فرهنگ علم آموزي دانش آموزان و ارتباط آنها با معلمان تأثير‌گذار است.
كليد‌واژه‌ها: قوم‌نگاري، معلم، دانش‌آموز، مدرسه نور، روستاي اوريري، کنيا.