مباني ارزشي و نقش آن در توليد علم ديني؛ با تكيه بر ديدگاه علامه طباطبايي

سال هشتم، شمارة دوم، پياپي 16، پاييز و زمستان 1396

فرشته نورعليزاده/ دكتراي فلسفه و كلام و هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه     nouralizadeh.f@gmail.com
دريافت: 19/03/1399 - پذيرش: 27/06/1399

چکيده
تبيين مباني علم ديني، از گام‌هاي اوليه و اساسي در توليد علم ديني است‌. يکي از مباني مؤثر در توليد علم ديني‌، مباني ارزشي دين است‌. علامه طباطبايي، نخستين کسي است که به تبيين ماهيت مفاهيم اعتباري پرداخته است و مفاهيم و گزاره‌هاي اخلاقي و قوانين ديني را از جمله گزاره‌هاي اعتباري مي‌داند که اعتبار کنندة آنها خداوند متعال است‌. اين مفاهيم و گزاره‌ها در همة مراحل توليد علم، از جمله هدف‌گزاري براي علم‌، انتخاب فرضيه و داوري نظريه‌ها، معرفت‌شناسي، هستي‌شناسي، انسان‌شناسي، ارزش‌شناسي مؤثر است‌. اين پژوهش با رويکرد تحليلي و نظري بررسي اسنادي، درصدد بيان چگونگي تأثير مباني ارزشي علم و نقش آن در توليد علم ديني، بر اساس ديدگاه علامه است.
کليد‌واژه‌ها: علم ديني‌، مباني ارزشي‌، مفاهيم اعتباري‌، علامه طباطبايي‌.