ضعف و قوت انگيزه در پژوهش

سال هشتم، شمارة دوم، پياپي 16، پاييز و زمستان 1396

مسعود آذربايجانى / دانشيار پژهشگاه حوزه و دانشگاه     Mazarbayejani110@yahoo.com
دريافت: 25/06/1399 - پذيرش: 25/08/1399

چکيده
تحقيق، پژوهش و واکاوي گره‌هاي کار در مواجهه با مسائل و مشکلات فردي و اجتماعي، از جمله رمز و راز موفقيت در زندگي بشر و حل مشكلات پيش رو است. انسان در برخورد با مشکلات در زندگي، همواره به دنبال راه حلي براي اين مشکلات است. گاهي با مراجعه، به تجربيات گذشته به راحتي مي‌تو‌ان مسئله و مشکلي را از پيش‌رو برداشت. اما گاهي اوقات گره‌هاي درهم تنيده و تودرتو، به راحتي قابل حل نيستند و نيازمند تحقيق عميق علمي، پژوهش و واکاوي عالمانه علل و عوامل مشکلات است. در اين ميان، براي حل مشكلات و نيز تحقيق و پژوهش براي آن، رويكردهاي گوناگوني وجود دارد: روانشناختي، جامعه‌شناختي، اقتصادي، سياسي و... . اين مقاله با رويكرد نظري، تحليلي، روان‌شناختي و با هدف واكاوي نقش انگيزه و قوت و ضعف آن در پژوهش تدوين يافته است.
کليد‌واژه‌ها: انگيزه، قوت و ضعف، عوامل سني، عوامل نشاط.