بررسي تطبيقي روش‌شناسي نظريه‌پردازي در تجزيه و تحليل وقايع در اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف

سعيد محمدبيگي/ دانشجوي دکتري رشته فلسفه اقتصاد اسلامي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره          Beigi.1992@gmail.com

‌دريافت: 23/01/1400 ـ پذيرش: 03/04/1400

چکيده

هدف اصلي اين مقاله بررسي روش‌شناسي اقتصاد اسلامي و  توسعة معيارهاي آن با توجه به ساختار منطقي و اصول موضوعة قرآن و سنت است؛ به‌گونه‎اي‌که بتواند تبيين و رهنمود‌هايي در روند عملکرد صحيح نظام اقتصاد اسلامي ارائه دهد. در همين زمينه يکي از پرسش‌هاي اساسي اين حوزه اين است که روش‌شناسي اقتصاد متعارف آيا مي‌تواند در زمينة تحليل و ارزيابي صحيح نظريات اقتصادي به‌کمک اقتصاددان بيايد يا خير؟ به همين دليل، برخي زواياي اين هدف که از طريق بررسي تطبيقي نظريات روش‌شناسي اقتصاد متعارف با روش‌شناسي اقتصاد اسلامي حاصل مي‌شود، مورد بررسي قرار گرفته است. روش مطالعه در اين تحقيق که تطبيقي-انتقادي است، نشان مي‌دهد روش‌شناسي اقتصاد متعارف در مقايسه با رويکرد رقيب خود، هم از لحاظ کارکردي و هم از لحاظ معرفت‌شناسي داراي ضعف‌ها و کاستي‌هاي متعددي است که اين کاستي‌ها، هم از جهت خود محققين اقتصاد متعارف و هم از جهت اقتصاد اسلامي به‌تفصيل بررسي شده‌اند.

كليد‌واژه‌ها: روش‌شناسي، اقتصاد اسلامي، اقتصاد متعارف، مطالعات تطبيقي.