خوانشي نو از روش‌شناسي مطالعات دلالت‌پژوهي

الهام بادي/ دانشجوي دكتري گروه مديريت آموزشي، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامي، قم، ايران    badielham@yahoo.com 
سيف‌اله فضل الهي قمشي / استاديار و دكتراي تخصص برنامه‌ريزي درسي گروه مديريت آموزشي، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامي، قم، ايران    fazlollahigh@yahoo.com
‌دريافت: 20/11/1399 ـ پذيرش: 17/01/1400

چکيده
پيشرفت در هر زمينه از علم، حاصل بهره‌گيري از پژوهش‌هاي نظام‌مند است. پژوهش کيفي ريشه در رشته‌هاي متعدد علمي دارد. اين رشته‌ها، نه‌تنها شامل علوم اجتماعي مانند مردم‌شناسي، جامعه‌شناسي و روان‌شناسي هستند، بلکه علوم انساني مانند هنر، ادبيات، فلسفه و حتي تحقيق‌هاي بين‌رشته‌اي را نيز در‌برمي‌گيرند. با آغاز قرن بيستم و تکثر روش‌هاي پژوهش، اين قاعده مورد دقت‌نظر قرار گرفت که براي انجام درست يک پژوهش، بايد از روش صحيح و متناسب با آن استفاده کرد. روش دلالت‌پژوهي به‌عنوان يکي از روش‌هاي کيفي، مناسب انجام پژوهش‌هايي اسـت کـه در آن پـژوهشگر قصـد دارد از سهم عاريه‌اي يک‌رشته، مکتب، فلسفه، نحلـة مطالعـاتي، نظريه، مدل و يا يک ايدة عام بهره گرفته، و گاهي رهنمودهـاي اوليـه‌اي را بـراي رشـته يا حوزة مطالعاتي يا موضوع مطالعاتي خود ارائه نمايد. آشنايي پژوهشگر با شيوه‌هاي پژوهش کيفي به‌طور خاص و بعضاً کمـّي، بـراي موفقيـت در اين روش‌شناسي ضروري است. هدف اين مقاله، پرداختن به روش‌شناسـي دلالت‌پژوهي، اهميت و ضرورت، معرفي و چگونگي اجراي اين روش است.
كليد‌واژه‌ها: روش‌شناسي تحقيق، تحقيق کيفي، دلالت‌پژوهي.