روش‌شناسي تاريخي آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي مبتني بر كتاب «انسان 250 ساله»

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 22، پاييز و زمستان 1399‌، ص 55 ـ76

غلامحسن محرمي/ استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي     Moharrami47@gmail.com
* مهدي تابنده/ کارشناس ارشد تاريخ انقلاب اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات و پژوهشگر مؤسسة پژوهشي انقلاب اسلامي      Tabande30@gmail.com
‌دريافت: 25/03/1400 ـ پذيرش: 19/08/1400    

چکيده
اين مقاله كوشيده است روشي را که آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي براساس آن به ‌تحليل تاريخ مي‌‌پردازند، دريابد. بدين‌منظور کتاب «انسان 250 ساله» را که از بيانات ايشان تدوين شده، به‌عنوان موضوع مطالعاتي انتخاب كرده است. شناخت دقيق اين روش ما را به ‌فهم بهتر سخنان رهبر انقلاب و استفاده کاربردي از آن رهنمون مي‌‌شود. در اين زمينه توجه به‌ تاريخ صدر اسلام و دورة امامت، علاوه بر برجستگي بُعد تاريخي آن، به‌سبب آنکه اکثريت جامعه ايران را شيعيان تشکيل مي‌‌دهند، از اهميت قابل‌توجهي برخوردار است. اينكه رهبر انقلاب به‌عنوان رهبر امت اسلامي، چگونه به ‌اين مقطع تاريخي مي‌نگرند، اهميت اين پژوهش را بيشتر مي‌‌کند. ازاين‌رو، در اين پژوهش سعي شده تا نشان داده شود که آيت‌الله خامنه‌اي با نگاهي جامع و روشمند به ‌مطالعة تاريخ و به‌ويژه تاريخ صدر اسلام پرداخته است.

كليدواژه‌ها: سند، روايت، روش، انسان 250 ساله، سيدعلي خامنه‌اي.