واكاوي پژوهش «تحليل موقعيتي»

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 22، پاييز و زمستان 1399‌، ص 99 ـ116

فهيمه انصاري‌زاده/ دانشجوي دكتري گروه مديريت آموزشي، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامي    f.ansari11068@gmail.com
* ‌سيف‌اله فضل‌الهي قمشي/ دانشيار و دکتراي تخصصي برنامه‌ريزي درسي گروه مديريت آموزشي، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامي     fazlollahigh@yahoo.com
دريافت: 12/11/1399 ـ پذيرش: 07/05/1400    

چکيده
پژوهش «تحليل موقعيتي»، يکي از روش‌هاي پژوهش کيفي است. تحليل موقعيت، يکي از نسخه‌هاي متعدد روش زمينه‌اي است که با تمرکز بر موقعيت به‌عنوان واحد تحليل، به ترسيم نقشه‌هاي مختلف اقدام مي‌كند. سه نقشة موقعيت، عرصه‌ها / جهان‌هاي اجتماعي و وضعيت به‌‌عنوان واحد تحليل پژوهش «تحليل موقعيتي» مطرح است. اين روش، يکي از شيوه‌هاي بسيار جديد براي تحليل پديده‌هاي اجتماعي، اعم از متني و غير‌متني است. شيوة «تحليل موقعيتي»، به استفاده از شيوه‌هاي تحليل، تحليل گفتمان و تحليل محتواي کيفي تأکيد دارد. ازاين‌رو، اين روش اصولاً يک شيوة تحليل چندگانه است. اين مقاله با هدف واكاوي پژوهش «تحليل موقعيتي»، با يک فرايند مشخص و مبتني بر روش فرا‌تحليلي، به توصيف مباني فلسفي و مراحل انجام اين روش مي‌پردازد.

كليدواژه‌ها: تحليل موقعيتي، روش تحقيق، نقشة موقعيت.