روش‌شناسي علوم سياسي از منظر شارحان مكتب صدرايي

سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 25، بهار و تابستان 1401‌، ص 41 ـ 56

 

سيدامين تقوي‌فر/ دکتراي علوم سياسي گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي اهواز     taghavi110@yahoo.com
‌دريافت: 18/10/1401 ـ پذيرش: 07/02/1402
چكيده
در دهه‌هاي اخير، گسترش مطالعات انتقادي در علم سياست، پژوهشگران اسلامي را با مسئله‌اي جدي درباره نقش مطالعات فلسفي و  روش‌شناسي‌هاي گوناگون در هويت‌بخشي به دانش سياسي و ارتقاي آن مواجه ساخته است. اين مقاله با استفاده از روش «تحقيق کيفي» به بررسي چيستي، قلمرو و چشم‌اندازهاي روش‌شناسي بر مبناي حکمت صدرايي در مقايسه با ساير روش‌شناسي‌هاي متعارف ‌پرداخته است. فرضيه اصلي مقاله آن است كه روش‌شناسي‌هاي گوناگون مي‌توانند در تطبيق با يكديگر و با توجه به جنبه‌هاي معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي، انسان‌شناختي و ارزش‌شناختي گزاره‌هاي گوناگون، به ارتقاي دانش سياست كمك كنند. روش‌شناسي حکمت صدرايي با گسترش منابع، ابزارها و متعلق شناخت، و ترويج نظام ارزشي متعالي، به بازسازي واقعيت در نظريه‌هاي سياسي ياري مي‌رساند. آنچه اين مقاله را متمايز مي‌سازد استفاده از آخرين نظريات استادان متأله و شارحان مکتب صدرايي (مانند استاد شهيد مطهري، آيت‌الله مصباح يزدي و آيت‌الله جوادي آملي) در اين زمينه است.
كليدواژه‌ها: رو‌ش‌شناسي، مکتب صدرايي، علوم سياسي، فلسفه سياسي.